Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

SEMINAR ON FILM CULTURE ACTIVISM

Events

SEMINAR ON FILM CULTURE ACTIVISM

igor unuk


SEMINAR ON FILM CULTURE ACTIVISM

Emancipatory Potential and Political Influence of Cultural Practice

 

“May you live in interesting times” says a proverb which is traditionally believed to be of Far East origin. In recent years it became clear that this curse fits perfectly as an ironic headline for practically all the news, flowing from worldwide media tubes every day. Few general notes on this 'interesting' age we're living in: the deep moral crisis has invaded our societ and homes, dividing friends and families and turning individuals into masses that long for the iron hand of governance; public discussion is reduced to shouting slogans in a shocking or offensive manner; aggressive nationalism no longer belongs to margin of social life, discussed only by armchair liberal journalists but is slowly becoming widely accepted. Step by step, the ideas of solidarity, humanism, criticism, community (just to mention a few) are being deprived of their meanings, ridiculed, even negated. This global crisis requires multifaceted deliberations. One of the aspects that shall come to full focus is related to the role of cultural activism, conducted under current circumstances. The goal is to connect cultural activists and contributors to cultural politics on local, national and international level and discuss questions of critical participation in culture, deconstruction of propaganda mechanisms, citizens’ activism and protection against hate speech in the public sphere.

 


Seminar o aktivizmu filmske kulture

Emancipatorni potencial in politični vpliv kulturnih praks

 

''Naj bodo časi, v katerih živite, zanimivi'' se glasi rek, za katerega velja prepričanje, da izvira iz območja Bližnjega Vzhoda. V zadnjih letih postaja očitno, da lahko ta rek razumemo bolj kot kletev kot pa dobronamerno željo, saj se enkratno prilega vlogi ironičnega naslova za praktično vse novice, s katerimi smo vsakodnevno bombardirani s strani svetovnih medijev. Navedimo torej nekaj misli o tem ''zanimivem'' času, v katerem živimo: globoka moralna kriza vdira v našo družbo in domove ter povzroča razdor med prijatelji in družinskimi člani, posameznike pa sprevrača v mase, željne železne pesti vlade; javna razprava je zreducirana na kričanje pretresljivih in žaljivih sloganov; agresiven nacionalizem nič več ne sloni na robu eksistence, kjer bi o njem razpravljali liberalni salonski novinarji, temveč počasi postaja sprejet kot dejstvo. Korak za korakom besede kot so solidarnost, humanizem, kritičnost, skupnost (če jih naštejemo le nekaj) izgubljajo svoj pomen, postajajo predmet posmeha, celo negacije. Ta globalna kriza zahteva temeljit premislek iz različnih zornih kotov. Eden izmed vidikov, na katerem bo poudarek, se nanaša na vlogo kulturnega aktivizma, ki se izvaja v trenutnih okoliščinah. Cilj je povezati kulturne aktiviste in sodelavce s kulturno politiko na lokalnem, nacionalnem ter internacionalnem nivoju ter obravnavati vprašanja, povezana s kritično participacijo v kulturi, dekonstrukcijo propagandnih mehanizmov, državljanskim aktivizmom ter zaščito proti sovražnemu govoru v javnem okolju.