Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

"Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation": Book presentation

Events

"Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation": Book presentation

igor unuk


Book presentation: Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation 

The collective volume consists of articles dedicated to the subversive and suppressed motis in auteur animated films from Visegrad countries and Italy. The papers, written by scholars from Poland, Czech Republic, Russia, Italy and China, outline the landscape of animated film, an art that engages both senses and intellect. The authors draw readers' attention to several issues, among them to the question of “powerlessness” of Polish animated satire; the resemblance between animated documentary medium of New Chinese School of Animation and contemporary Polish and Czech productions; the intertextual relationship between animated westerns and the live-action cinema of Sergio Leone and Sam Peckinpah; the artistic personalities of Jan Švankmajer, Zdzisław Kudła, and Alexander Sroczyński.

 


Predstavitev knjige: Obsesija. Perverzija. Upor. Sprijene sanje srednjeevropske animacije. 

 

Knjiga je zbirka člankov, posvečenih subverzivnim in zatiranim motivom v avtorskih animiranih filmih iz držav Višegrajske skupine in Italije. Članki, ki so jih napisali strokovnjaki s Poljske, Češke, Rusije, Italije in Kitajske, povzemajo pejsaž animiranega filma ‒ umetnosti, ki vključuje tako čute kot razum. Avtorji člankov bralčevo pozornost usmerjajo k različnim temam, med drugim tudi k vprašanju ''nemoči'' poljske animirane satire; k podobnosti med animiranim dokumentarnim medijem nove kitajske šole animacije in sodobnimi poljskimi in češkimi produkcijami; intertekstualnemu odnosu med animiranimi westerni in neanimirano kinematografijo Sergia Leona ter Sama Peckinpaha; umetniškim osebnostim Jana Švankmajerja,  ZdzisławaKudłe in Alexandra Sroczyńskija.