Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

17.jpg

Media


Stoptrik 2015 Great Media Patrons

 

 

 

 

Czasopismo EKRANy 
Ekrany - film&media - pismo poświęcone rozmaitym zjawiskom współczesnej audiowizualności

 

 

 

 

 

Kino 
50-letni miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animowany.pl
Animacja i film animowany. Najlepsze animacje, animowane teledyski, reklamy i filmy animowane. Zobacz je online!

 

 

 

 

Kinečko 
Źródło i platforma wiedzy umożliwiające zagraniczną prezentację słowackiego kina i krytyki filmowej.

 

 

 

 

 

Iluminace. The Journal of Film History, Theory and Aesthetics (Czech Republic)
Magazyn poświęcony toerii, historii i esteetyce filmowej, kwartalnik publikowany od 1989.